Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Kotimaisia, toimivia ja tehokkaita ratkaisuja

Katso uusi sivustomme www.havaitse.fi - Ennakoiva työturvallisuus - Turvallisuusjohtaminen - Jatkuva kehittyminen

Tiesitkö, että työturvallisuuspalvelumme on sinulle käytännössä ilmainen, tai oikeastaan jopa tuottoisa investointi?

Uudella www.havaitse.fi sivustolla kerromme, miten ihmeessä tuo on mahdollista. Kerromme, miksi sinun kannattaa käyttää palveluamme tapaturmien vähentämisessä, turvallisuusjohtamisen tehostamisessa ja tuottavuuden parantamisessa. Esittelemme myös tarkemmin tuotteemme mobiiliapsia ja palveluosioista kaikkein keskeisimmät. Galleriasta löydät näyttökuvia ja jatkossa myös videoita. Voit myös lukea blogistamme artikkeleitä työturvallisuuteen ja meihin liittyen.

Klikkaa tutustumaan https://www.havaitse.fi ja liity postituslistallemme. Turvallisesti töissä - terveenä kotiin!

 


Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi systemaattisen tehokkaasti

"Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat."

 "Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen."

Lainaukset / Työturvallisuuslaki 

Vaarojen tunnistaminen

Riskien arviointi aloitetaan ensin tunnistamalla työpisteiden vaaratekijät. Käytännössä tunnistamisvaiheessa pyritään selvittämään kaikki työpisteessä mahdollisesti olevat vaaratekijät systemaattisella menetelmällä. Vaaratekijät ovat työssä esiintyviä vaaroja tai haittoja, jotka uhkaavat työntekijän terveyttä tai turvallisuutta. Jotta työpisteen vaaratekijät saadaan selvitettyä mahdollisimman kattavasti, voidaan tunnistuksessa käyttää apuna vaaratekijöiden luokittelua riskilajeittain: Tapaturman vaaratekijät, Fysikaaliset, Ergonomiset, Henkiset ja Kemialliset.

Jokainen riskilaji puolestaan jakautuu alakohtiin, esimerkiksi Tapaturman vaaratekijöissä on Koneet ja laitteet, Sisäiset kuljetukset ja siirrot, Järjestys ja siisteys ja niin edelleen. Jokaisella alakohdalla on vielä omat tarkat tunnistuskohdat, esimerkiksi Koneet ja laitteet sisältää tunnistuskohdat  Suojaamattomia puristava, leikkaavia yms. koneenosia, Suojaamattomia nieluja, Epäkuntoisia tai toimimattomia turva- tai suojalaitteita ja niin edelleen. Tällainen systemaattinen menetelmä varmistaa, että kaikki mahdolliset vaaratekijät tulevat kartoitettua huolellisesti lain kirjainta noudattaen.

Vaarojen tunnistamista tehtäessä jokaiselle tunnistuskohdalle merkitään esiintyykö vaaraa vai ei, tai onko asiasta epäselvyys eli vaara ei tiedossa. Jos vaaratekijä kyseisellä tunnistuskohdalla esiintyy, kirjataan lisäksi tarkempi tieto, miten vaaratekijä esiintyy. Kyseiseen kohteeseen voidaan myös liittää selventäviä kuvia. 

Riskien arviointi

Kun työpisteen vaarojen tunnistaminen on tehty, suoritetaan tunnistetuille vaaratekijöille riskien arviointi. Työssä läpikäydään systemaattisesti työpisteen havaitut vaaratekijät ja arvioidaan vaaratekijän aiheuttama konkreettinen riski. Riskin arvioinnissa käytetään apuna riskin luokittelua kolmeen eri ryhmään sen vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan. Näin saadaan esiintyvälle riskille arvo yhdestä viiteen. Ykkös- ja kakkosluokan riskit esiintyvät joko harvoin tai niiden vakavuus on pieni. Tällaisen riskin olemassaolo voidaan sietää, kunhan tiedostetaan, että se on olemassa. Korkeamman luokan riskeille on tehtävä korjaavat toimenpiteet ja myös ensimmäisen ja toisen luokan riskejä voidaan tietysti haluttaessa korjata. Viidennen luokan riski on sietämätön ja siihen pitää reagoida välittömillä toimenpiteillä.

Riskien arvioinnin jälkeen suunnitellaan korjaavat toimenpiteet, määritetään korjauksen suorittaja ja siitä vastaava henkilö ja aikataulutetaan korjaussuunnitelman toteuttaminen. Palvelu seuraa korjauksen edistymistä ja automaattisesti muistuttaa eri henkilöitä vastuualueelleen kuuluvista tapahtumista ja toimenpiteistä. Korjaamisen valmistuttua suoritetaan riskin uudelleenarviointi ja tarpeen mukaan suoritetaan uusi korjaustoimenpideprosessi.

ATLANTIS.evolution apuna vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa

Työpaikan vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen on jatkuva prosessi. Tehokkain tapa sen suorittamiseen on systemaattinen toiminta, mikä varmistaa, että jokaisella työpisteellä asia tulee hoidettua huolellisesti ja perusteellisesti.  Palvelu tuottaa automaattisia muistutuksia eri vaiheiden vastuuhenkilöille ja monenlaisia raportteja. Raportoinnin kautta voidaan nopeasti esimerkiksi hakea halutun organisaatiopolun alta korkean riskiluokan kohteet ja katsoa, missä vaiheessa korjaustoimenpiteet ovat. Voidaan myös seurata, missä työpisteissä vaarojen tunnistus on vanhentumassa eli olisi aika tehdä uusi tunnistus ja arviointi. Palvelu tuottaa myös graafeja, joiden avulla saadaan nopea katsaus eri riskitasojen esiintymiseen ja riskitekijöiden muutokseen uudelleenarviointien jälkeen.

Työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa tekemään edellä kuvattua vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia. Työterveyshuoltolain puolelta työnantajalle puolestaan tulee velvollisuus järjestää työpaikalla lakisääteiset työpaikkaselvitykset. Työpaikkaselvitykset toteuttavat työterveyshuollon asiantuntijat yhdessä työnantajan edustajien kanssa. Molemmissa selvityksissä pyritään saamaan aikaiseksi työntekijän kannalta mahdollisimman turvallinen ja terveellinen työympäristö. Siksi molempien selvitysten tekeminen ja niiden tuotokset kannattaa mahdollisuuksien mukaan ”niputtaa yhteen” ja hyödyntää toinen toistaan käytännön toimenpiteitä tehtäessä. Palvelumme sisältääkin työpisteen koosteraportin, missä on mukana sekä kyseisen työpisteen työpaikkaselvitys että riskien arviointi. Näin yhdellä raportilla saadaan selkeä kokonaiskuva työpisteen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Asiakkaitamme